Voetbal Vereniging Rhoon

Lidmaatschap

Lid worden / afmelden / contributie / KNVB-boete

Lid worden van onze vereniging betekent ook dat leden en ouders/verzorgers van jeugdleden actief moeten zijn binnen de vereniging. Iedereen dient een steentje bij te dragen in welke vorm dan ook. Het bestuur informeert u graag welke mogelijkheden hiertoe zijn.
U kunt lid worden van vv Rhoon via het invullen van een inschrijfformulier: inschrijfformulier en bij ons af te geven of op te sturen (zie contactgegevens).
Onderstaand zijn de contributies voor het seizoen 2017/2018 aangegeven.

Categorie seizoen 2017-2018
Zaal (1) € 235
Kabouter € 60,00
Mini-pupil € 130,00
Pupillen € 130,00
Junioren € 165,00
1e jrs senioren (2) € 205,00
Senioren (1) € 215,00
Tr@ppers € 100,00
Rustend lid € 70,00
7 tegen 7 (3) € 660,00 per team

(1) een lid van zaalvoetbal + veldvoetbal krijgt 25 € korting (dus betaalt geen 235 + 215 = 450 maar € 425,00 in 2017-2018.  
(2) 7 tegen 7 leden betalen per team en niet individueel. De leider van elk team draagt zorg dat dit bedrag aan de vereniging tijdig wordt betaald.

Inschrijfformulier

 

De contributie is inclusief een bijdrage van 15 euro. Uit deze bijdrage wordt een shirt en broek door de vereniging beschikbaar gesteld. Die hoeft u dus niet zelf te kopen. Sokken dient u zelf aan te schaffen. Deze kunt u in de webshop van vv Rhoon verkrijgen.
Inschrijven bij vv Rhoon is gekoppeld aan automatische incasso ( in twee gedeelten per seizoen) van de contributie. Indien volgens u de contributie onterecht is geïnd, heeft u uiteraard altijd de mogelijkheid de incasso te storneren. De penningmeester geeft u graag toelichting over het geïnde contributiebedrag. automatische incasso.

Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze altijd binnen de daarvoor geldende termijn (5 werkdagen) storneren. De penningmeester geeft u graag toelichting over het geïnde contributiebedrag. 

Verder delen wij u mede dat de boetes opgelegd door de KNVB met ingang van seizoen 2015 aan de betreffende leden/teams worden doorbelast.

Procedure aanmelden, afmelden, overschrijven leden en mutaties ledengegevens

Het aanmelden, afmelden, overschrijven van leden geschiedt volgens een bepaalde procedure. Ook het doorgeven van mutaties zoals adres, banknummer, telefoonnummer of email geschiedt volgens een bepaalde procedure. Zie hiervoor de bijgevoegde procedure. Verwerking van mutaties in de ledenadministratie geschiedt alleen volgens deze procedure. Voor vragen kunt u zich via de mail wenden tot ledenadministratie@vvrhoon.nl . Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de actualisatie van de gegevens in de ledenadministratie.

Ledenmutaties alleen via de ledenadministratie

Alle aanmeldingen van nieuwe leden, uitschrijvingen, adreswijzigingen etc dienen uitsluitend en alleen via de  ledenadministratie te verlopen. Dit kan via een email aan ledenadministratie@vvrhoon.nl

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat leden zelf verantwoordelijk zijn voor het op een juiste manier doorgeven van gegevens of wijziging van gegevens. Gebruik daarom het juiste emailadres en geef geen mededelingen door aan leiders, trainers, leeftijdscoördinatoren of andere personen binnen de vereniging.

 

Hier volgt de tekst van de procedure:

Procedure aanmelding lid

·         Aanmelding als lid geschiedt via aanmeldingsformulier (zie website). Alleen compleet ingevulde aanmeldingsformulieren (in blokletters) worden in behandeling genomen (dus inclusief ondertekende automatische incasso). Bij inschrijfformulier dient een copy van identiteitsbewijs gevoegd te worden.

·         Aanmeldingsformulieren worden of digitaal opgestuurd via of ledenadministratie@vvrhoon.nl , of per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan. Gelieve geen formuleren af te geven aan leiders, trainers, coördinatoren of andere personen binnen de vereniging.

·         Bij aanmelding van lidmaatschap vindt interne toetsing plaats of er ruimte is binnen de betreffende leeftijdscategorie. Alleen indien er ruimte is, wordt uw lidmaatschapsaanvraag in behandeling genomen. Bij de jeugd geschiedt de toetsing via de leeftijdscoördinatoren (zie schema). Indien er (tijdelijk) geen ruimte is, kan het aankomend lid op een wachtlijst worden gezet.

·         Voor het inleveren van pasfoto’s voor de spelerspas wordt u via de website of via een mail op de hoogte gehouden.

·         Deelnemers van 7 tegen 7 hoeven geen aanmeldingsformulier in te dienen. Een bericht van deelname naar ledenadministratie@vvrhoon.nl is voldoende. Met de organisatie van 7 tegen 7 wordt bezien of er plek is. Zie paragraaf 7 tegen 7 van deze procedure.

·         Leden of ouder(s) van jeugdleden worden geacht enkele keer per jaar een vrijwilligersdienst uit te voeren. Het lidmaatschap is aan deze bereidheid gekoppeld.

  Geboortejaar naam emailadres
Mini’s      
vanaf 5 jaar 2008-2009 P. Marques coordinator-mini-jeugd@vvrhoon.nl  
  F 2006-2007 L. Noordegraaf coordinator-f-jeugd@vvrhoon.nl
  E 2004-2005 G. Keldermans coordinator-e-jeugd@vvrhoon.nl
  D 2002-2003 C. van den Berg coordinator-d-jeugd@vvrhoon.nl
  C 2000-2001 C. van den Berg coordinator-d-jeugd@vvrhoon.nl
  Overige 1996-2000 vacature jeugdcoordinator@vvrhoon.nl

Procedure aanpassing gegevens leden

Aanpassingen in adres, email, banknummer etc. dienen of per mail te worden ingediend via ledenadministratie@vvrhoon.nl of per post (postbus 941, 3160 AC, Rhoon). Elk lid is zelf verantwoordelijk voor tijdige melding van veranderende gegevens.

Contributiebetaling

 • De contributie wordt halfjaarlijks of jaarlijks geïnd per automatische incasso. U dient hiervoor instemming te hebben verleend.
 • Niet tijdig betalen, betekent niet spelen.
 • Het lid is zelf verantwoordelijk dat de contributie tijdig wordt betaald. Het niet ontvangen van rekening of het niet kunnen innen, is geen excuus om niet te betalen. Voor het overzicht van contributies, zie de website.
 • Contributie is inclusief tenue dat door de vereniging in bruikleen beschikbaar wordt gesteld. Tenue dient aan het eind van het seizoen teruggegeven te worden. Niet teruggegeven spullen of beschadigde spullen dienen vergoed te worden (exclusief beschadigingen bij regulier gebruik). Sokken dient u zelf aan te schaffen. Dit kan via de fanshop/webshop van vv Rhoon.

Kosten boetes KNVB

De kosten van gele - en rode kaarten en de administratiekosten ervan worden doorberekend aan het betreffende lid. Het niet betalen van de boete, betekent niet spelen. KNVB-boetes die aan een elftal zijn gegeven, worden aan het betreffende elftal doorbelast. Het is aan het elftal zelf om dit onderling te verrekenen.

Vrijwilligerswerk

vv Rhoon is vereniging die alleen kan bestaan indien elk lid bereid is zijn/haar bijdrage aan de vereniging te leveren (voor de jeugdleden geldt dat ouder(s) zijn/haar bijdrage dient te leveren). De club staat voor u klaar en dat betekent dat het lid ook voor de club klaar moet staan. U kunt uw bijdrage leveren in het draaien van bardiensten, schoonmaakwerkzaamheden, hulp bij het organiseren van activiteiten, leider of trainer zijn, schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden op het gebied van (leden)administratie, deelname aan de sponsorcommissie of bouwcommissie, scheidsrechter, het meedraaien met het wedstrijdsecretariaat voor een enkele keer per jaar etc. het bestuur haakt hierbij graag aan bij uw competenties en belangstelling.

Afmelding als lid

 • Afmelding als lid kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van afmelden en de tijdigheid ervan..
 • Afmelding als lid dient vóór 31 mei plaats te vinden. Is dit niet tijdig gebeurd, loopt het lidmaatschap door.
 • Afmeldingsberichten worden of digitaal opgestuurd via ledenadministratie@vvrhoon.nl , per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan. Afmeldingen die mondeling aan leiders, trainers, coördinatoren of andere personen binnen de vereniging worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen.

Overschrijving naar een andere vereniging

 • Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van overschrijven en de tijdigheid ervan.
 • Voor de overschrijvingsprocedure dienen een aantal administratieve handelingen te worden verricht. U dient zelf zorg te dragen dat de juiste formulieren tijdig bij vv Rhoon en de andere vereniging worden ingediend.
 • Overschrijving dient voor een bepaalde datum te geschieden. Dit wordt op de website bekend gemaakt of win informatie in bij het bestuur. Overschrijvingen die te laat worden ingediend, worden door de KNVB niet in behandeling genomen. U blijft dan lid van vv Rhoon. Alleen de KNVB kan bepalen of er uitzonderingen worden gemaakt.
 • Overschrijvingsformulieren worden per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan.
 • Overschrijving kan alleen in behandeling worden genomen indien aan alle verplichtingen is voldaan zoals o.a. contributie, kosten gele- en rode kaarten en de in bruikleen gegeven spullen zijn ingeleverd. Beschadigde kleding (exclusief regulier gebruik) of vermissingen worden doorberekend aan het lid.

Overschrijving van een andere vereniging naar vv Rhoon

 • Overschrijving naar vv Rhoon kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van overschrijven en de tijdigheid ervan.
 • Voor de overschrijvingsprocedure dienen een aantal administratieve handelingen te worden verricht. U dient zelf zorg te dragen dat de juiste formulieren tijdig bij vv Rhoon en de andere vereniging worden ingediend.
 • Overschrijving dient voor een bepaalde datum te geschieden. Dit wordt op de website bekend gemaakt of win informatie in bij het bestuur. Overschrijvingen die te laat worden ingediend, worden door de KNVB niet in behandeling genomen. U blijft dan lid van de betreffende vereniging. Alleen de KNVB bepaalt zelf of er uitzonderingen worden gemaakt.
 • Overschrijvingsformulieren worden per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan.
 • Overschrijving naar vv Rhoon wordt gezien als aanmelding lid. Zie de betreffende spelregels hiervoor.