• REMINDER: AGENDA ALV 24 MEI


 • De eerder aangekondigde Algemene Ledenvergadering voor maandag 22 mei is verplaatst naar woensdag 24 mei.

  Op 22 mei heeft de Gemeente namelijk een vergadering van de commissie Beraad en Advies Ruimte uitgeschreven waarop o.a. op de agenda staat “Voortgang De Omloop”. Voor onze vereniging een zeer belangrijk agendapunt gezien de stroeve gang van zaken rond een nieuw sportcomplex. https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-en-Advies-Ruimte-AW/2023/22-mei/19:30

  Het bestuur alsmede de stuurgroep wil daar graag met een representatieve afvaardiging aanwezig zijn, eventueel inspreken en gehoord worden. Dan wel vragen van de commissieleden kunnen beantwoorden inzake de vastgelopen gesprekken waaruit de stuurgroep zich heeft teruggetrokken.

  De Algemene Ledenvergadering is derhalve verzet naar 24 mei, waarbij het agendapunt “ontwikkelingen rond nieuw sportcomplex” in elk geval van de laatste feiten en stand van zaken kan worden voorzien.

  Naast het goedkeuren van de begroting kun je op de ALV als lid vragen stellen over het gevoerde beleid en meedenken met het reilen en zeilen van onze club. Zoals de invulling van een aantal vacatures binnen het bestuur die nu nog ad interim worden waargenomen. Denk daarbij aan de secretaris, penningmeester en kantinebeheerder. Ook bij de jeugd zien we graag wat ondersteuning bij het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Toernooien, jeugdvoetbalkampen, oliebollentoernooi, strandtraining en meer sport- en spelactiviteiten voor die doelgroep bij onze vereniging. Wie helpt er mee om van onze familievereniging ook een (h)echte familie te maken!

  Een belangrijke Algemene Ledenvergadering dus, waarbij we zoveel mogelijk leden (en ouders/verzorgers van jeugdleden) hopen te kunnen begroeten.

  Woensdag 24 mei dus - aanvang 19:30 uur in de kantine. U BENT VAN HARTE UITGENODIGD

  Het Bestuur 

  AGENDA

  Woensdag 24 mei 2023 - Kantine v.v. Rhoon – aanvang 20:00 uur 

  1)    Opening ALV

  2)    Vaststellen agenda en ingekomen stukken

  3)    Notulen vorige ALV (24 oktober 2022)

         - deze zijn via een mailverzoek aan te vragen bij de secretaris@vvrhoon.nl 

  4)    Financiële zaken

              - Begroting 2023-2024

              - Tussentijdse cijfers 2022-2023

  5)    Ontwikkelingen nieuwe sportcomplex Omloopseweg – zuid

  6)    Oproep voor kandidaten diverse functies en vacatures binnen de vereniging

  • leden voor de kascontrolecommissie
  • kantinebeheerder
  • bestuursfunctie penningmeester
  • bestuursfunctie secretaris
  • bestuursfunctie technische commissie
  • leden voor de sponsorcommissie
  • leden commissie Grote Club Actie
  • leden voor de jeugd zoals o.a. Jeugd Activiteiten Commissie (JAC), coördinator etc.
  • vrijwilligerscoördinator, beheer – uitgifte passen – accorderen vergoedingen

   Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk 22 mei aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl – nieuwe bestuursleden worden pas tijdens de najaars ALV officieel gekozen en benoemd in hun functie            

  7)    Rondvraag

  8)    Sluiting

   Rooster van aftreden is gebaseerd op de functies en niet op wanneer een bestuurslid is aangetreden.

  2022      Marco van Wassenaar (voorzitter), Wim Gé Warnaar (secretaris), Miranda Blokland (Jeugd),

  2023      Rien Heijboer (TC), Jaap Bouterse (penningmeester)

  2024      Wout Messemaker (velden/overige senioren), Mart van Ginkel (kantine), Rein van de Poll (sponsoring, vice voorz.)

  2025      Marco van Wassenaar (voorzitter), …………………..…… (secretaris), ……………………… (Jeugd)