• Algemene Leden Vergadering 17 december 2019

 • Het bestuur maakt bekend dat op 17 december a.s. een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. Leden en ouder(s) van jeugdleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

  aanvang 20:00 uur in de kantine.

  De agenda is (vooralsnog) als volgt:

  • Opening en vaststelling agenda
  • Mededelingen
  • Ingekomen brieven
  • Vaststelling notulen ALV 28 augustus 2019
  • Stand van zaken binnen de vereniging, bv. aftreden voorzitter
  • Rooster van aftreden: volgens rooster treedt M. van Wassenaar af, maar is wel verkiesbaar.
  • Jaarrekening  2018-2019
  • Verslag kascontrolecommissie en goedkeuring jaarrekening
  • Benoemen lid van verdiensten
  • Stand van zaken nieuwe complex
  • Rondvraag
  • Sluiting

   

  Wij rekenen op uw komst

   

  • Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich aanmelden bij de secretaris via secretaris@vvrhoon.nl
  • U kunt de notulen digitaal aanvragen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris: secretaris@vvrhoon.nl

   

  Het bestuur,