• Buitengewone & reguliere ALV op 6 juli a.s.


 • Vanwege de Corona regelgeving en om uit te sluiten dat er eventueel meer dan 100 belangstellenden op deze ALV af komen, volgen we de RIVM richtlijnen met o.a. de 1,5 mtr afstandregel en verzoeken wij u zich vantevoren, uiterlijk voor 4 juli a.s.,  aan te melden via de mail bij  secretaris@vvrhoon.nl 

  Mocht u onverhoopt verkoudheids- of andere ziekteverschijnselen vertonen, dan verzoeken wij u, conform het RIVM protocol, thuis te blijven en niet naar de ALV te komen

  -----------------------

  Het bestuur roept de leden en ouders van jeugdleden op voor deze belangrijke ALV, die zowel de eerder uitgestelde Buitengewone ALV zal zijn alsmede de reguliere voorjaars ALV die we gewend zijn voor de zomervakantie af te werken. Vandaar de combinatie

  AGENDA Buitengewone ALV v.v. Rhoon (eerder uitgesteld vanwege Corona)

  en tevens reguliere voorjaars ALV

  Maandag 6 juli - Kantine v.v. Rhoon – aanvang 19:00 uur

  1)      Opening ALV

  2)      Vaststellen agenda en eventuele ingekomen stukken

  3)      Notulen vorige ALV (17 december 2019)

  4)      Verkiezingen bestuursleden.

  Op het rooster van aftreden voor dit jaar staan Marco van Wassenaar, Rien Heijboer, Rein van de Poll (Sr) en Hans Schepers die zich allemaal herkiesbaar hebben gesteld, al dan niet tijdelijk. Ook blijft het bestuurslid Wout Messemaker aan. De vacature en bestuursfunctie, ontstaan door het overlijden van Fred de Vendt, zal worden ingevuld door de nieuwe kantinebeheerder. De dubbelfunctie van Hans Schepers (kantinebeheer en jeugd) zal door de drukte en het belang ervan worden opgesplitst, zodat Hans zich volledig op de jeugd kan concentreren.

  De volgende leden worden nu aan de ALV ter benoeming voorgesteld:

  a)      Voorzitter:  Marco van Wassenaar

  b)     Secretaris a.i. :  Wim Gé Warnaar

  c)      Penningmeester a.i.: Rein van de Poll

  Verder als algemene leden bestuur

  i)                     Hans Schepers: Jeugdzaken

  ii)                   Frans van Breda: Jeugdzaken

  iii)                  vacature: Kantinezaken & facilitair

  iv)                  Rien Heijboer: Technische Commissie

  v)                   Wim Gé Warnaar: PR & Communicatie

  vi)                  Wout Messemaker: veld en accommodatie

  5)      Contributie verhoging

  Vanwege de financiële omstandigheden zal dit agendapunt worden toegelicht. Het bestuur komt met een voorstel om in plaats van een algehele verhoging contributie dit slechts deels door te voeren en  de “gratis” kleding regeling (de kledinglease) te herzien in combinatie met een nieuwe kledingleverancier.

  6)      Begroting

  7)      Commissie van Advies
  Voorstellen en ideeën vanuit deze commissie zullen aan de vergadering worden voorgelegd en toegelicht

  8)      Oproep voor kandidaten diverse vrijwilligers- en bestuursfuncties

                  - nieuw kascontrolecommissielid                                     - leden voor de sponsorcommissie

                  - leden commissie Grote Club Actie                                 - secretaris en/of PR/Communicatie

                  - penningmeester                                                          - kantinebeheerder

                  - leden voor de jubileumcommissie 75-jarig bestaan

  Kandidaten voor deze functies kunnen zich uiterlijk 3 juli aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl

  9)      Rondvraag

  10)    Sluiting

  De notulen van de laatste ALV, d.d. 17 december 2019, kunnen worden opgevraagd bij de secretaris door een mail te sturen voor 4 juli a.s. - mailto:secretaris@vvrhoon.nl 

  Namens het bestuur,
  de secretaris a.i.