• Lid worden / afmelden / contributie / KNVB-boete


  U kunt lid worden van vv Rhoon via het invullen van een inschrijfformulier op te sturen (zie mailadressen bij aanmelden nieuw lid). Onderstaand zijn de contributies per jaar voor het seizoen 2017/2018 aangegeven en worden per half jaar geïnd per automatische incasso.


  Onderstaand zijn de contributies voor het seizoen 2018/2019 aangegeven.

  Categorie seizoen 2018-2019
  Zaal (1) € 235
  Kabouter € 60,00
  Mini-pupil € 130,00
  Pupillen € 130,00
  Junioren € 165,00
  1e jrs senioren (2) € 205,00
  Senioren (1) € 215,00
  Tr@ppers € 100,00
  Rustend lid € 70,00
  7 tegen 7 (3) € 660,00 per team

  Procedure aanmelden, afmelden, overschrijven leden en mutaties ledengegevens

  Aanmelden nieuw lid

  Aanmelding als lid geschiedt via inschrijfformulier. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren (in blokletters) worden in behandeling genomen (dus inclusief ondertekende automatische incasso). Bij inschrijfformulier dient een kopie van identiteitsbewijs gevoegd te worden.

  Inschrijfformulieren worden gestuurd naar:  ledenadministratie@vvrhoon.nl

  Vanaf 19 (senioren):                                      ledenadministratie@vvrhoon.nl

  of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan.( niet in de grijze box in de kantine!)

  Deelnemers van 7 tegen 7 hoeven geen aanmeldingsformulier in te dienen.
  Een bericht van deelname naar ledenadministratie@vvrhoon.nl  is voldoende.
  Met de organisatie van 7 tegen 7 wordt bezien of er plek is.

  Formuleren die op een andere manier worden ingeleverd worden niet behandeld. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat leden zelf verantwoordelijk zijn voor het op een juiste manier doorgeven van gegevens of wijziging van gegevens. Gebruik daarom het juiste emailadres en geef geen mededelingen door aan leiders, trainers, leeftijdscoördinatoren of andere personen binnen de vereniging.

  [1] een lid van zaalvoetbal + veldvoetbal krijgt 25 € korting
  [2] 7 tegen 7 leden betalen per team en niet individueel. De leider van elk team draagt zorg dat dit bedrag aan de vereniging tijdig wordt betaald.

  Bij aanmelding van lidmaatschap vindt interne toetsing plaats of er ruimte is binnen de betreffende leeftijdscategorie. Alleen indien er ruimte is, wordt uw lidmaatschapsaanvraag in behandeling

  Contributiebetaling

  • De contributie wordt halfjaarlijks geïnd per automatische incasso. U dient hiervoor instemming te hebben verleend. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met  ledenadministratie@vvrhoon.nl.
  • Niet tijdig betalen, betekent niet spelen.
  • Inschrijven bij vv Rhoon is gekoppeld aan automatische incasso (in twee gedeelten per seizoen) van de contributie. Indien volgens u de contributie onterecht is geïnd, heeft u uiteraard altijd de mogelijkheid de incasso te storneren. De penningmeester geeft u graag toelichting over het geïnde contributiebedrag. automatische incasso.
  • Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze altijd binnen de daarvoor geldende termijn (5 werkdagen) storneren. De penningmeester geeft u graag toelichting over het geïnde contributiebedrag.
  • Contributie is inclusief tenue dat door de vereniging in bruikleen beschikbaar wordt gesteld. Tenue dient aan het eind van het seizoen teruggegeven te worden. Niet teruggegeven spullen of beschadigde spullen dienen vergoed te worden (exclusief beschadigingen bij regulier gebruik). Sokken dient u zelf aan te schaffen. Dit kan via fanshop of aan de bar van vv Rhoon.

  Betalingsafspraken

  • Mochten er eventueel financiële problemen zijn om aan de lopende contributieverplichting te voldoen dan kan hiervoor (in vertrouwen) een betalingsregeling worden gemaakt met de contributie administratie. Alleen met deze instantie en niet met trainers of leiders of anderen. Alleen afspraken via lailafinancien@gmail.com gelden en worden in behandeling genomen.

  Vrijwilligerswerk

  vvRhoon is vereniging die alleen kan bestaan indien elk lid bereid is zijn/haar bijdrage aan de vereniging te leveren (voor de jeugdleden geldt dat ouder(s) zijn/haar bijdrage dient te leveren). De club staat voor u klaar en dat betekent dat het lid ook voor de club klaar moet staan. U kunt uw bijdrage leveren in het draaien van bardiensten, hulp bij het organiseren van activiteiten, leider of trainer zijn, schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden op het gebied van (leden)administratie, deelname aan de sponsorcommissie of bouwcommissie, scheidsrechter, het meedraaien met het wedstrijdsecretariaat voor een enkele keer per jaar etc. Het bestuur haakt hierbij graag aan bij uw competenties en belangstelling. Voor informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@vvrhoon.nl of natuurlijk iemand van de vereniging aanspreken.


  Kosten boetes KNVB

  De kosten van gele - en rode kaarten en de administratiekosten ervan worden doorberekend aan het betreffende lid. Het niet betalen van de boete, betekent niet spelen. KNVB-boetes die aan een elftal zijn gegeven, worden aan het betreffende elftal doorbelast. Het is aan het elftal zelf om dit onderling te verrekenen.

  Ledenmutaties alleen via de ledenadministratie

  Aanpassingen in adres, email, banknummer etc. dienen of per mail te worden ingediend via ledenadministratie@vvrhoon.nl of per post (postbus 941, 3160 AC, Rhoon). Elk lid is zelf verantwoordelijk voor tijdige melding van veranderende gegevens.

  Afmelding als lid

  • Afmelding als lid kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van afmelden en de tijdigheid ervan..
  • Afmelding als lid dient vóór 15 juni plaats te vinden. Is dit niet tijdig gebeurd, loopt het lidmaatschap door.
  • Afmeldingsberichten worden of digitaal opgestuurd via ledenadministratie@vvrhoon.nl  per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan. Afmeldingen die mondeling aan leiders, trainers, coördinatoren of andere personen binnen de vereniging worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen.

  Overschrijving naar een andere vereniging

  • Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van overschrijven en de tijdigheid ervan.
  • Voor de overschrijvingsprocedure dienen een aantal administratieve handelingen te worden verricht. U dient zelf zorg te dragen dat de juiste formulieren tijdig bij vv Rhoon en de andere vereniging worden ingediend.
  • Overschrijving dient voor een bepaalde datum te geschieden. Dit wordt op de website bekend gemaakt of win informatie in bij het bestuur. Overschrijvingen die te laat worden ingediend, worden door de KNVB niet in behandeling genomen. U blijft dan lid van vv Rhoon. Alleen de KNVB kan bepalen of er uitzonderingen worden gemaakt.
  • Overschrijvingsformulieren worden per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan.
  • Overschrijving kan alleen in behandeling worden genomen indien aan alle verplichtingen is voldaan zoals o.a. contributie, kosten gele- en rode kaarten en de in bruikleen gegeven spullen zijn ingeleverd. Beschadigde kleding (exclusief regulier gebruik) of vermissingen worden doorberekend aan het lid.

  Overschrijving van een andere vereniging naar vv Rhoon

  • Overschrijving naar vv Rhoon kan alleen schriftelijk. Mondelinge berichten worden niet in behandeling genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste wijze van overschrijven en de tijdigheid ervan.
  • Voor de overschrijvingsprocedure dienen een aantal administratieve handelingen te worden verricht. U dient zelf zorg te dragen dat de juiste formulieren tijdig bij vv Rhoon en de andere vereniging worden ingediend.
  • Overschrijving dient voor een bepaalde datum te geschieden. Dit wordt op de website bekend gemaakt of win informatie in bij het bestuur. Overschrijvingen die te laat worden ingediend, worden door de KNVB niet in behandeling genomen. U blijft dan lid van de betreffende vereniging. Alleen de KNVB bepaalt zelf of er uitzonderingen worden gemaakt.
  • Overschrijvingsformulieren worden per post opgestuurd naar postbus 941, 3160 AC Rhoon of in de groene brievenbus in de commissiekamer (portocabine) gedaan.
  • Overschrijving naar vv Rhoon wordt gezien als aanmelding lid.