• Nieuwe locatie sportpark De Omloop

 •  
  Voorstel sportvelden om te klappen naar locatie Omloopseweg-zuid

  Het college van B&W van Albrandswaard gaat de Raad op 26 april voorstellen in te stemmen met de verplaatsing van Sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg-zuid. Daarvóór zal het plan op 12 april nog worden behandeld in de commissie Beraad en Advies Ruimte.

  Na een eerdere afwijzing van een ander plan (gedeeltelijk opofferen van wat velden en deels omklappen), doordat de provincie kwam met een aanwijzing voor bebouwing van het gehele huidige sportpark de Omloop, heeft de gemeente diverse andere mogelijke locaties beoordeeld.

  Het huidige plan is het resultaat van een locatieonderzoek waarbij gekeken is naar onder andere de ruimtelijke inpassing, bereikbaarheid, draagvlak verenigingen, omgeving en de ligging in Rhoon. Voorstel hierbij is om de planologische procedures op te starten voor de nieuwe locatie en de verwerving van de benodigde grondeigendommen.

  Provincie Zuid-Holland
  Vlak na de zomer heeft de Provincie Zuid Holland een aanwijzing vastgesteld waarin de gemeente Albrandswaard binnen een jaar een bestemmingsplan vaststelt voor de locatie de Omloop waarin het realiseren van minimaal 100 sociale woningen mogelijk wordt gemaakt. Voor de herontwikkeling van de locatie de Omloop is het noodzakelijk dat het sportpark wordt verplaatst. De raad heeft door middel van een motie het college gevraagd onderzoek te doen en besluitvorming voor te bereiden door woningbouw en verplaatsing van de voetbalvelden. Er zijn in totaal acht locaties beoordeeld.

  Omloopseweg Zuid
  De voorkeurslocatie Omloopseweg zuid scoort vooral goed op de criteria ruimtelijke inpassing, draagvlak verenigingen, landschappelijke inpassing en ligging in Rhoon. De voorkeurslocatie ligt pal naast de bestaande locatie die al vele jaren de thuisbasis vormt van de twee Rhoonse voetbalverenigingen. De keuze voor het vaststellen van deze nieuwe locatie maakt de weg vrij voor het maken van een bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie de Omloop.

  Huisvesting
  Voor de huisvesting van de verenigingen en functies wordt een programma van eisen opgesteld. Er zal hierbij rekening gehouden worden met de mogelijkheden van het (her)huisvesten van andere dan de voetbalverenigingen W.C.R. en v.v.Rhoon, bijvoorbeeld Muziekvereniging Volharding en schietvereniging Het Trefpunt maar wellicht ook andere gegadigden om er een multi-functioneel complex van te maken.

  Vervolgstappen
  Op 12 april komt het plan dus bij het Beraad & Advies Ruimte (agendapunt 5 https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-en-Advies-Ruimte-AW/2021/12-april/19:30) live te volgen via RTV Albrandswaard in een Teams vergadering.

  Waarna het, bij goedkeuring door deze commissie, op de agenda voor de raadsvergadering van 26 april zal worden gezet

  We houden jullie op de hoogte uiteraard.

  Het Bestuur

  Het complete voorstel en locatieonderzoek lees je hier:
  https://www.vvrhoon.nl/20210412-bena-ruimte-296357-raadsvoorstel-verplaatsing-sportpark-de-omloop-2/