• Ontwikkelingen nieuwe sportcomplex Omloop


 • Op dinsdag 6 december 2022 is een afvaardiging van onze vereniging, Jaap Bouterse en Dirk van der Ent, naar de Beraad en Advies Vergadering van de gemeente Albrandswaard geweest. Zowel vv Rhoon als WCR hebben tijdens deze vergadering ingesproken. Onderstaand treffen jullie de tekst aan zoals deze is ingesproken. Wanneer er meer informatie is, zullen wij jullie verder informeren.

  Geachte leden van de Raad, geacht College, mijnheer de Voorzitter.

  Na een radiostilte van ruim een jaar heeft het nieuwe College een eerste oriënterend gesprek gehad met een afvaardiging van het bestuur van vv Rhoon en naar ik mij heb laten vertellen is dat ook met WCR gebeurd. Tijdens dat gesprek waarvan een ‘concept’ verslag is gemaakt is door het College aangegeven dat zij zich nadrukkelijk wensen te conformeren aan het Raadsbesluit van 31 mei 2021. Voor wat betreft de definitieve locatie ‘Omloop zuid’ zijn wij uiteraard tevreden dat dit nu vast staat en geen verdere discussie meer hoeft te geven. Mbt de uitvoering en realisatie zijn wij echter wel hoogst verbaasd over de aanpak die het nieuw college nu voorstaat.

  Om ons geheugen wat op te frissen heb ik de uitgangspunten van dit raadsbesluit er nog eens even op nagelezen.

  - Een openbaar sportpark voor twee voetbalverenigingen (W.C.R. en v.v. Rhoon).

  - Eén clubhuis voor beide voetbalverenigingen.

  - Kleedkamers.

  - Eén (sport)zaal, ook geschikt voor andere verenigingen, bijvoorbeeld muziekvereniging De Volharding en schietvereniging Het Trefpunt.

  - Een parkeerterrein voor auto’s.

  - Een parkeerplek voor fietsen.

  Kortom het zou gaan om een multifunctioneel sportcomplex geheel in lijn met het ‘akkoord van Albrandswaard’ waarbij zoveel mogelijk sport en maatschappelijke verenigingen zouden worden betrokken om de binding tussen al deze verenigingen te verstevigen en waar mogelijk van huisvesting te voorzien op deze nieuwe locatie.

  Ondertussen hadden de beide voetbalverenigingen al een 1e aanzet gegeven voor een concept programma van eisen en waren wij in de veronderstelling dat de Gemeente was gestart met de rest van de bestuursopdracht zoals het opstarten van de planologische procedure voor het opstellen van een bestemmingsplan en het verwerven van de benodigde percelen.

  Niets blijkt minder waar. De percelen zijn nog niet aangeschaft en inmiddels voor een deel in handen van een project ontwikkelaar heb ik me laten vertellen en de rest van de procedure laat ook op zich wachten. Ondertussen wordt alles duurder, zonder dat wij als verenigingen hier iets aan kunnen doen en worden de plannen van het nieuwe college nu bijgesteld omdat budgetten ontoereikend zouden zijn. Dat laatste is overigens voor ons als verenigingen een ‘black-box’ omdat over het algemeen de onderzoeken naar de budgetten ‘vertrouwelijk’ zijn, waardoor wij geen enkele mogelijkheid hebben hierover mee te denken en/of een positieve bijdrage te leveren.

  Om de juiste verwachtingen te wekken denk ik dat het goed is dat wij als verenigingen ook aan de raadsleden nog eens volstrekt duidelijk maken wat onze visie is op de uitvoering en realisatie van het nieuwe sportcomplex ‘de omloop’.

  Wat vv Rhoon betreft zijn wij nog steeds voorstander van een multifunctioneel sportcomplex welke ruimte biedt aan zoveel mogelijk verenigingen binnen Albrandswaard en daardoor de mogelijkheid biedt naast de ruim 1.000 voetballende inwoners wellicht voor nog eens 1.000 of meer andere sporters of maatschappelijke verenigingen onderdak te bieden.

  Mocht dit in 1e instantie nog niet haalbaar zijn, dan zouden wij er in elk geval wel voorstander van zijn om bij de uitwerking van de plannen hiermee rekening te houden zodat de uiteindelijke visie van het ‘akkoord van Albrandswaard’ kan worden nagestreefd.

  Mbt de uitvoering is het van essentieel belang dat de Gemeente nu snel het voortouw neemt, niet alleen tav de benodigde procedures en verwerving van de gronden, maar ook tav het definitief opstellen van het programma van eisen ism de beide verenigingen en eventueel andere partijen die binnen het plan nu al gerealiseerd kunnen worden.

  Verder moet het voor de Gemeente volstrekt duidelijk zijn dat bij ons als verenigingen het water nu al aan de lippen staat tav de inzet van vrijwilligers en het vrijmaken van financiële middelen. De Corona en energiecrisis heeft er behoorlijk ingehakt en onze reserves zijn net voldoende om eventueel een lekkend dak of kapotte kleedkamer te herstellen, laat staan dat wij zelf zouden kunnen en moeten investeren in een nieuw accommodatie of inventaris.

  De verenigingen zijn er niet op uit om een grote zak met gemeenschapsgeld te vergaren, maar willen maar één ding en dat is ‘nieuw voor oud’. Hiermee bedoelen wij simpel gezegd dat wij alle faciliteiten die er nu zijn tav aantal velden, m2 kantine, kleedkamers, sporthal etc. terug krijgen op het nieuwe complex gerealiseerd door en voor rekening van de Gemeente. De Gemeente wil graag de noodzakelijke woningen bouwen op onze huidige locatie en wij willen met alle plezier daarvoor plaatsmaken, maar dan moet u ons wel in staat stellen onze huidige verenigingsactiviteiten op dezelfde wijze voort te zetten en ons als leden en inwoners niet opzadelen met een onmogelijke berg aan werkzaamheden of schulden waar wij ook niet om hebben gevraagd.

  Tenslotte wil ik nog opmerken dat wij als vereniging alles binnen ons vermogen in het werk zullen stellen om samen met WCR en de Gemeente en eventueel andere partijen het uitdagende plan van een nieuw sportcomplex de omloop te realiseren.

  Bedankt voor uw aandacht en voor de mogelijkheid die is geboden om in te spreken.