• UITNODIGING BIJWONEN ALV MAANDAG 11 APRIL 2022


 • Nadat we vanwege Corona een aantal Algemene Ledenvergaderingen hebben moet uitstellen, kunnen we weer fysiek een ALV uitschrijven, waarbij we de datum hebben gesteld op maandagavond 11 april. We nodigen leden en ouders van jeugdleden als hun vertegenwoordigers, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 20:00 uur in de kantine.

  Naast wijzigingen in de bestuurssamenstelling zullen uiteraard ook de financiën en begroting worden toegelicht, de ontwikkelingen rond het nieuwe complex en meer actuele zaken. Voor de vacature van een nieuwe penningmeester heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld, en ook voor de jeugd hebben we inmiddels een kandidaat bestuurslid. 

  Agenda en stukken

  De agenda is conform het huishoudelijke reglement en statuten twee weken van tevoren in concept op onze website gepubliceerd met daarbij de mogelijkheid om de benodigde vergaderstukken te downloaden en/of op te vragen.  
  Zoals te doen gebruikelijk, worden financiële stukken alleen op de avond zelf uitgedeeld vanwege de vertrouwelijke informatie daarin.  Mocht je nog onderwerpen hebben voor de agenda die je graag besproken zag dan verneemt de secretaris dat graag via een mailtje naar secretaris@vvrhoon.nl of bellen 06-11840073 uiterlijk .

  AGENDA ALV v.v. Rhoon (eerdere uitgesteld vanwege Corona)

  Maandag 11 april 2022 - Kantine v.v. Rhoon – aanvang 20:00 uur 

  1)      Opening ALV

  2)      Vaststellen agenda en ingekomen stukken

  3)      Notulen vorige ALV (6 juli 2020)

  4)      Begroting en financiële zaken – verslag kascontrole commissie

  5)      Verkiezingen bestuursleden – afscheid Hans Schepers en Frans van Breda.

  Op het rooster van aftreden voor 2021 stonden Wout Messemaker en Mart van Ginkel die zich beiden herkiesbaar hebben gesteld. Nieuwe kandidaat voor de functie penningmeester is Jaap Bouterse. Rein v.d. Poll blijft als back-up voor Jaap deel uitmaken van het bestuur als algemeen lid, in functie als opvolger van Fred de Vendt met als takenpakket sponsorzaken en vice-voorzitter. Tevens zijn we verheugd in het bestuur een kandidaat vanuit de jeugd te kunnen voordragen namelijk Miranda Blokland. Voorstel aan de ALV is derhalve de volgende bestuurssamenstelling:

  a)      Marco van Wassenaar - Voorzitter

  b)     Wim Gé Warnaar – Secretaris, PR & Communicatie

  c)      Jaap Bouterse- penningmeester

  Verder als algemene leden bestuur

  i)                 Miranda Blokland: voorzitter Jeugdcommissie

  ii)                Mart van Ginkel: Kantinezaken & facilitair

  iii)               Rien Heijboer: Technische Commissie

  iv)               Rein van de Poll: Sponsorzaken en fondsenwerving – vice-voorzitter

  v)                Wout Messemaker: veld en accommodatie

  6)      Commissie van Advies

  8)      Stand van zaken clubpassen – vrijwilligersvergoeding

  9)      Stand van zaken kleding – beschikbaarheid en uitgifte

  10)    Ontwikkelingen nieuwe complex Omloopseweg - zuid

  11)    Oproep voor kandidaten diverse commissies :

  - leden voor de sponsorcommissie

  assistent kantinezaken ter ondersteuning barcommissie/kantinebeheerder

  - leden commissie Grote Club Actie

  - leden voor de jeugd zoals o.a. Jeugd Activiteiten Commissie (JAC), coördinator etc.

  Kandidaten kunnen zich uiterlijk 10 april aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl            

  12)    Rondvraag

  13)    Sluiting

   

  Rooster van aftreden is gebaseerd op de functies en niet op wanneer een bestuurslid is aangetreden. Indien Jaap en Miranda worden gekozen tijdens deze ALV geeft dit het volgende overzicht:

  2021      Wout Messemaker (velden/overige senioren herkiesbaar), Mart van Ginkel (kantine herkiesbaar), Rein van de Poll (nieuwe functie vice voorz/sponsoring), Jaap Bouterse (treedt toe en wordt penningmeester i.p.v. Rein)

  2022      Marco van Wassenaar (voorzitter), Wim Gé Warnaar (secretaris), Miranda Blokland (Jeugd),

  2023      Rien Heijboer (TC), Jaap Bouterse (penningmeester)

  2024      Wout Messemaker (velden/overige senioren), Mart van Ginkel (kantine), Rein van de Poll (sponsoring, vice voorz.)

   

  DE NOTULEN VAN DE LAATSTE ALV (6 JULI 2020) KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR

   SECRETARIS@VVRHOON.NL 

  Namens het bestuur,
  Wim Gé Warnaar
  secretaris v.v. Rhoon