• UITNODIGING NAJAARS ALV

 •  
  Hierbij nodigt het bestuur haar leden (en vertegenwoordigers van de jeugdleden) uit voor onze Najaars Algemene Ledenvergadering.

  Maandagavond 11 december 2023 - Aanvang is om 19.30 uur in de kantine en de concept-agenda is als volgt:

  • Opening en welkom voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Notulen vorige vergadering
  • Ingekomen stukken
  • Jaarrekening ( Rein)
  • Verslagen afgelopen jaar:
   • sponsor-zaken ( Rein)
   • technische zaken ( Rien)
   • kantine-zaken ( Mart)
   • jeugd-zaken ( Danny vd Steen)
  • Benoemingen en bedanken
  • Rooster van aftreden:
   • Rien 
   • Rein
  • Benoemen bestuurslid
   • Danny als bestuurslid Jeugdzaken
  • Oproep div. bestuursfuncties
  • Stand van zaken nieuwe accommodatie 
  • Rondvraag
  • Einde

  Wij rekenen op uw aanwezigheid en actieve inbreng voor wat er zoal speelt binnen onze vereniging