• Vacatures voor vrijwilligers bij Voetbal Vereniging Rhoon

  V.v. Rhoon is een (h)echte familievereniging met meer dan 500 leden.  Wij zijn altijd op zoek naar helpende handen.

  Draag jij voetbal in het algemeen en v.v. Rhoon in het bijzonder een warm hart toe en wil jij als vrijwilliger aan de slag? Wij maken graag kennis met je. Stuur je bericht naar info@vvrhoon.nl

   

  Dringend barmedewerkers voor de zaterdag gezocht alsmede voor in de keuken !

  V.v. Rhoon draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers.
  Voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen treffen verenigings- en familieleden, supporters en gastteams elkaar in de gezellige kantine voor een hapje en een drankje. Daarnaast organiseren we regelmatig diverse activiteiten.

  Achter de bar en in de keuken komen wij dringend medewerkers tekort.
  Ben je ouder dan 16 jaar en vind je het leuk om barwerkzaamheden te verrichten?
  Werk je graag in een team met enthousiaste mensen?
  En ben je op zaterdag of op sommige avonden beschikbaar? 

  Zo ja, meld je dan snel aan bij Mart van Ginkel, kantinezaken via kantine@vvrhoon.nl of bel 06 50 80 75 88


  Verder hebben we binnen de club behoefte aan nieuw bloed voor de volgende vacatures:

                          -      Lijnentrekker voor de natuurgrasvelden

                 -      Verzorgers bij diverse teams

                 -      Grensrechters (bij selectieteams) en arbiters

  Voor enkele van deze taken is een vrijwilligersvergoeding bespreekbaar. Als je interesse hebt graag een mailtje naar info@vvrhoon.nl

  OPROEP INVULLING VACATURES BESTUUR EN COMMISSIES

  Tijdens de laatste bijzondere ALV (Algemene Leden Vergadering) van 28/06/2023 heeft het bestuur een dringende oproep gedaan aan de leden voor het vervullen van een functie binnen de vereniging. Helaas waren er deze avond niet veel leden aanwezig om er gehoor aan te geven, wel heeft Gerard Groothengel zich beschikbaar gesteld voor de kascontrolecommissie, waarvoor dank.

  Duidelijk is wel dat we in de loop van dit jaar niet meer voldoen aan de statutaire verplichting om een bestuur van minimaal 3 personen te hebben (een voorzitter, penningmeester en secretaris). Dit najaar zal ook Rien Heijboer uit het bestuur treden en resten er nog twee bestuursleden te weten Marco van Wassenaar en Wout Messemaker, waarvan de laatste ook nog met zijn gezondheid tobt.

  Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor onze vereniging. Samen vormen we de club, leden en bestuur, en moeten we samen ook die verantwoordelijkheid dragen. Je kunt het niet afdoen met “ik betaal gewoon mijn contributie en ze zorgen maar dat alles geregeld is” want zo werkt het helaas niet.

  Als iedereen de club helpt en een rol oppakt, hetzij door vrijwilligerswerk, training geven, leideren, bar- en keukendienst, schoonmaak, scheidsrechter maar zeker ook daar sturing aan geven door zitting te nemen in een commissie en/of bestuur kunnen we een levendige familieclub zijn.

  Je kan niet steeds terugvallen op die paar mensen die hun nek uit willen steken en voor steeds meer taken komen te staan – we vragen iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid als lid van de vereniging te nemen en een taak op te pakken. Vele handen maken licht werk en samen sta je sterk.

  Vanuit de vergadering werd geopperd om de diverse taken iets meer toe te lichten omdat uit de oproep niet blijkt wat de diverse functie precies inhouden en “welke competenties dan wel hoeveel tijd” deze vrijwilligerstaken zouden inhouden. We doen een poging om e.e.a. toe te lichten:

  - leden voor de kascontrolecommissie

  Wat is de taak van een kascontrolecommissie? De kascommissie controleert de kas.

  Zij is verantwoordelijk voor het financieel verslag, naleving van de (wettelijke) regels en het signaleren van risico’s. De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene vergadering benoemt minimaal twee personen die de cijfers controleren.

  De naam ‘kascommissie‘ is weliswaar ingeburgerd, maar eigenlijk is de naam fout. Deze commissie doet immers veel méér dan alleen het controleren van de kas. De wet spreekt simpelweg over ‘de commissie’: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit“

  De leden van de kascommissie moeten voldoende kennis hebben om het financieel verslag te controleren, al dan niet met bijstand van een deskundige. Als de penningmeester aan de commissieleden moet vertellen wat zij moeten doen heeft de controle natuurlijk weinig zin. Voor de controle is meestal weinig boekhoudkundige kennis nodig. Dit komt omdat de commissie niet op de eerste plaats de administratie van de vereniging controleert, maar het financieel verslag. Toch is het, zeker bij grotere organisaties, gewenst dat de leden van de kascommissie enige kennis van boekhouden en van jaarrekeningen hebben. En natuurlijk is cijfermatig inzicht vereist. De commissie zal op het gebied van het financieel verslag minstens een gelijkwaardige gesprekspartner voor de penningmeester moeten kunnen zijn.

  - kantinebeheerder

  De huidige beheerder heeft eerder al laten weten te willen stoppen maar de taken waar te nemen tot een opvolger is gevonden. Dat vinden we erg jammer, maar we respecteren natuurlijk deze keuze. Daarom zijn we op zoek naar een opvolger.

  Als kantinebeheerder ben je onder meer verantwoordelijk voor de inkoop van de kantinevoorraad en contacten met leveranciers, het inplannen en inwerken van kantinevrijwilligers, de geldelijke stromen en waar nodig het meedraaien van een kantinedienst. Je hebt/krijgt de benodigde opleidingen voor een goed beheer. De werkzaamheden doe je samen met je collega’s en bedragen gemiddeld zo’n vier uur per week. Dit is afhankelijk van evenementen die af en toe plaatsvinden in de kantine. Jij (of je collega) opent en sluit de kantine op de vastgestelde tijdstippen. Je krijgt veel vrijheid voor de invulling van deze taak, waarbij ondernemerschap heel goed van pas komt. Als kantinebeheerder kun je een maandelijkse vrijwilligersvergoeding ontvangen

  Wij vinden het belangrijk dat onze voetbalvereniging helemaal van deze tijd is. Dat iedereen zich er thuis voelt en dat zowel de club, als sportaccommodatie, maar zeker ook als kantine voldoet aan ieders verwachtingen.

  - bestuursfunctie penningmeester

  De penningmeester gaat over het geld van de vereniging. Kort en goed gaat het om alle zaken die financieel belang hebben. Ook stelt de penningmeester jaarlijks de jaarrekening op.

  De penningmeester gaat over de penningen. Dat is een oudhollandse benaming voor geld.

  • Beheert de geldmiddelen;
  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven;
  • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies;
  • Zorgt voor informatie voor de kascontrolecommissie;
  • Onderhoudt contact met de ledenadministratie voor rekeningen contributies en boetes;
  • Doet de betalingen namens de vereniging;
  • Maakt facturen op;
  • Maant leveranciers aan;
  • Verzorgt de contacten met een eventueel administratiekantoor t.a.v. de begroting en de salarisadministratie;
  • Vraagt subsidies aan;
  • Stelt jaarlijks een begroting op;
  • Maakt jaarlijks de jaarrekening op
  • Geschatte tijdsinvestering 4 uur/week

  Bij de taken moet je goed bedenken dat een jaarrekening is voorbereid door de penningmeester. Het is het verenigingsbestuur dat dit document aanbiedt aan de leden. Dat is dus een collectieve actie.

  - bestuursfunctie secretaris

  De secretaris stelt de agenda op en notuleert tijdens de vergaderingen. De secretaris zorgt dat de administratie op orde is. Een secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van de vereniging. Samen leiden ze de vergadering. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris zorgt dat de agenda van tevoren wordt verstuurd en de besluiten worden genotuleerd.

  De secretaris heeft meerdere taken:

  • De agenda van de vereniging opstellen en aan de leden versturen.
  • Erop toezien dat de algemene vergadering tijdig bijeen wordt geroepen.
  • Het notuleren tijdens de vergadering, en na de vergadering het verslag opstellen.
  • Het in de gaten houden van de procedures en het vastleggen van actiepunten.
  • De administratie in de gaten houden. Dit behoort grotendeels ook tot de taken van de penningmeester.
  • De inschrijven bij de Kamer van Koophandel in de gaten houden. Als er bijvoorbeeld een bestuurswissel plaatsvindt, moet de secretaris dit aan de Kamer van Koophandel doorgeven.
  • Geschatte tijdsinvestering 4 uur/week

  De bestuursleden kunnen ook onderling bepalen wie welke specifieke bestuurstaken krijgt toebedeeld. Zo is bij v.v. Rhoon de aanvraag van de VOG ook een taak van de secretaris.

  Het bestuur van de vereniging moet minimaal één keer per jaar vergaderen. Maar bij Rhoon is dit maandelijks en de ALV is 2x / jaar. De secretaris moet in de gaten houden dat de vereniging op tijd vergadert.

  In de notulen van de vereniging moeten alle afspraken komen te staan die tijdens de vergadering zijn besproken. Aan de hand van die afspraken zijn vaak actiepunten gekoppeld. In de volgende vergadering wordt dan weer gekeken of al deze actiepunten zijn afgewerkt.

  In artikel 2:38 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de secretaris van het bestuur ook optreedt als secretaris tijdens de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

  - webmaster website en beheerder socials (Facebook, Twitter, Instagram)

  Een webmaster, ook webbeheerder genoemd, is de beheerder van een website. Hij of zij maakt de pagina's van een site en onderhoudt ze. Een webmaster is verantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site en vaak ook voor de inhoud ervan.

  Een webmaster heeft doorgaans kennis van HTML en CSS maar bij v.v. Rhoon wordt een CMS gebruikt (Content Management System) dat is gebouwd en beheerd door de KNVB en gelinkt is aan Sportlink.

  De handleiding en het systeem voorziet in voldoende tools zodat iedereen er mee zou moeten kunnen werken. Wel is voldoende kennis van de Nederlandse taal en bijvoorbeeld bewerken van foto's een pré.

  Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goede website met als uitgangspunt dat de website in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd. Daarbij spelen de volgende kerntaken:

  • Stimuleren van de leden tot het aanleveren van content.
  • Samenstelling van de inhoud.
  • De technische verwerking en realisering.
  • Zorg voor de te gebruiken apparatuur.
  • Draagt zorg voor het updaten van de website.
  • Tijdsinvestering: 2 - 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

  Daar de berichten tegenwoordig ook vaak via socials gedeeld worden, die een betere zichtbaarheid en verspreiding kennen als alleen een website, worden berichten vaak gedeeld gebruikt op sociale kanalen.

  Daarom is deze functie in combi gedaan, maar kan ook worden opgesplitst in “website” en “socials” uiteraard door meerdere personen. De huidige webmaster is gaarne bereid toelichting op de werkzaamheden te geven en de nieuwe kandidaten in te werken.

  - bestuursfunctie Technische Commissie (TC)

  Deze afgevaardigde vanuit de TC is tevens algemeen bestuurslid van de vereniging. Momenteel wordt deze taak uitgevoerd door Rien Heijboer, maar deze is bij de najaars ALV komend seizoen niet herkiesbaar maar nog steeds actief, ook om een opvolger in te werken.

  Kerntaken: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).
  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met de wedstrijdsecretaris.
  • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
  • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
  • Stimuleert/Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugd en senioren
  • Tijdsinvestering 6 uur/week

  - leden voor de sponsorcommissie:

  Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

  Kerntaak: Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.

  Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als:

  • Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);
  • Reclameborden;
  • Wedstrijdballen;
  • Advertenties.
  • Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen, het opvolgen en updaten van de contracten in een Sponsorbeheerssyteem dat de club heeft.
  • Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
  • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.
  • Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.
  • Tijdsinvestering: 2 - 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

  -    commissieleden voor de jeugd zoals o.a.


   - JEUGDCOMMISSIE

  Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:

  Kerntaak:

  • Contacten met en coördinatie jeugdtrainers;
  • Contacten met en coördinatie jeugdleiders;
  • Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;
  • In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen;
  • Contact met de seniorenafdeling, ivm overgang junioren naar senioren;
  • Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie
  • Organiseert wervingsactiviteiten

  - VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

  • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  • Coördineert de diverse commissietaken.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
  • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
  • Zorgt voor werving van jeugdtrainers.
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  • Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
  • Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).
  • Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

  -        JEUGD ACTIVITEITEN COMMISSIE (JAC), COÖRDINATOR etc.

  Kerntaak: Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.

  Reserveert tijdig ruimte en accomodatie voor die groepen, waar een activiteit voor wordt georganiseerd of die in de wintermaanden bijvoorbeeld  in de zaal trainen en deelt dit mede aan het hoofdbestuur.

  • Geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden.
  • Coördineert en organiseert de evenementen en sportieve recreatie, bijv.:
   • Grote Club Actie;
   • Grote verloting;
   • Verloting/raddraaien bij thuiswedstrijden;
   • Interne activiteiten (kaart en bingo avonden);
   • Jeugdvoetbalkamp
   • Sinterklaas
   • Oliebollentoernooi / Zaaltoernooi winter
   • Strandtraining
   • Vrijwilligersavond;
   • Seizoensafsluiting, Familiedag;
   • Koningsdag of andere festiviteiten;
  • Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  - vrijwilligerscoördinator

  Bepaalt in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere:

  • werving en plaatsing vrijwilligers,
  • ondersteunen en begeleiding vrijwilligers,
  • het stimuleren van deskundigheidsbevordering,
  • het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid
  • het maken van afspraken, regels en wetgeving
  • communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)
  • beheer & uitgifte clubpassen – accorderen van vergoedingen
  • Tijdsinvestering: 6 uur per week

  Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@vvrhoon.nl of bij een van de bestuurs- of commissieleden. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl – nieuwe bestuursleden worden pas tijdens de najaars ALV officieel gekozen en benoemd in hun functie.

  We vertrouwen er op dat deze uitleg over de diverse vacatures resultaat zal opleveren!

  Het Bestuur