• Van de bestuurstafel 6 juni

 •  

  Langzamerhand beginnen de zaken weer wat “normaal” te worden en kunnen we vooruit gaan kijken naar een nieuw voetbalseizoen. We zijn in elk geval weer begonnen met trainen, onder voorwaarden, en de “weg naar de club” wordt weer gevonden. Ook uw (interim) bestuur zit in deze dagen niet stil en probeert (financieel en organisatorisch) de lopende zaken te regelen, het lopende seizoen nog een beetje leuk af te sluiten en de voorbereidingen voor de toekomst van de club zo veel als mogelijk in goede banen te leiden.

  Vandaar een aantal aandachtspunten om met jullie te delen en te informeren/communiceren:

  • De eerder door Corona afgelaste ALV (Algemene Ledenvergadering) willen we nog voor het zomerreces laten plaatsvinden. De (aangepaste) agenda hiervoor zal binnenkort op de site worden gezet. Belangrijk onderdeel daarvan is de bestuursverkiezing die nog steeds niet is geformaliseerd. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 2 weken voor deze ALV (streefdatum maandag 6 juli als de kantine weer open en de groep groter mag) aanmelden bij secretaris@vvrhoon.nl zodat zij als kandidaat op de agenda vermeld kunnen worden. Daar de agenda 2 weken voor de ALV moet worden vastgesteld en gepubliceerd, sluit dan ook de inschrijving voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie. Nieuw agendapunt zal worden de kleding, waarbij een voorstel zal worden gedaan om voor de meeste leeftijdsgroepen géén contributieverhoging door te voeren maar de ter beschikkingstelling van een “gratis” voetbaltenue te laten vervallen.
  • Als uitvloeisel daarvan is het bestuur in gesprek met een drietal kledingleveranciers daar het contract met de huidige leverancier (Robey) is afgelopen. Er liggen offertes waaruit we de voor de club meest gunstige en transparante aanbieding zullen gaan kiezen. 
  • De club heeft altijd behoefte aan vrijwilligers, maar door het wegvallen van een aantal mensen hebben we in het bijzonder behoefte aan iemand die kar van de Grote Clubactie wil gaan trekken komend seizoen. Verder zijn we nog op zoek naar mensen die iets willen betekenen als secretaris, voor PR & Communicatie en op het gebied van sponsoring.
  • We zijn sinds de versoepeling van de Corona-regels weer in fases begonnen met het hervatten van de trainingen conform een met de gemeente overeengekomen protocol. We hebben de gemeente gevraagd om aanpassing daarvan voor wat betreft de aanwezigheid van ouders op het complex en rond de velden omdat dit door ons moeilijk te handhaven is. Overal kan de jeugd spelen, naar school gaan, musea bezoeken, uit eten en noem maar op met hun ouders/verzorgers, maar hun aanwezigheid langs de lijn is dus strafbaar. De Gemeente heeft echter negatief beslist op ons verzoek en houdt vast aan de thans (nog) geldende regels dat ouders/verzorgers niet langs de lijn of het complex mogen verblijven, ook niet als ze de 1,5 mtr onderlinge afstand respecteren. Daar het echter een openbaar complex is en wij niet het bevoegd gezag zijn om deze regels te handhaven hebben we de gemeente gevraagd dit van ons over te nemen. En dat inclusief de verkeersafhandeling van komende en gaande mensen, oftewel “onze” Parkeerwacht en Kiss&Ride voorziening. De ouders van v.v. Rhoon houden zich netjes aan deze regels dus is handhaving en verkeersbegeleiding voor ons geen issue meer. Op verzoek van de Gemeente handhaven we het “oude” protocol op onze website.
  • Binnenkort wordt ook een overleg met de Gemeente, politie, jeugdwerk en WCR opgestart om te komen tot een oplossing voor het alsmaar toenemende vandalisme op het complex. Legio brandgaten in het kunstgras, alsmede het vernielen van onze eigendommen moeten een halt worden toegeroepen. Daar het echter een openbaar en niet afsluitbaar complex is, blijven we hiermee geconfronteerd worden. Ook het oneigenlijk gebruik door derden (hele voetbalscholen lijken er te komen trainen met pionnen, ballenzakken etc.) is een doorn in het oog van de clubs, want ze gebruiken gewoon ook ons trainingsmateriaal en de goaltjes op de velden.
  • Het eventuele nieuwe voetbalcomplex hangt daar uiteraard mee samen. Veel nieuwe investeringen in het huidige complex zijn natuurlijk kosten op het kerkhof en een kapitaalvernietiging. De gemeente is echter bezig om hun laatste omklapvariant verder invulling te geven en de data daarvoor verder te inventariseren.
  • Hier nauw mee samenhangend is het aantal voetballende leden. Om verschillende redenen zien we het ledenaantal wat afnemen, hoewel er ook opeens weer een toename is van groepjes (oud)leden die zich weer inschrijven. Vooral voor de jeugd zullen we wat acties ondernemen om nieuw bloed binnen te krijgen maar ook bij de senioren zijn nieuwe leden uiteraard welkom. De deadline voor overschrijven en inschrijven is 15 juni, dus je hebt nog ruim een week om in te schrijven bij v.v. Rhoon. https://www.vvrhoon.nl/mededeling-van-de-ledenadministratie-2/
  • Na 15 juni kunnen we dan definitief een inventarisatie en opgave doen naar de KNVB betreffende het aantal teams dat we in willen schrijven plus daarbij de speeltijden en klasses. We hebben het al redelijk in beeld, maar er kan deze laatste week nog veel gebeuren, dus kunnen na 15 juni pas de balans opmaken.
  • Terug naar normaal…..
   ….. zit er voorlopig nog niet in, maar we willen toch proberen dit bijzondere jaar op een goede manier met elkaar af te sluiten. De familiedag is in het water gevallen, het voetbalkamp ook en de thuistoernooien hebben we ook moeten afgelasten vanwege de Corona-maatregelen. Niet alleen sociaal een aderlating binnen onze familievereniging, maar zeker ook financieel vanwege de derving van kantine-inkomsten. Om toch te proberen nog een waardige afsluiting van het seizoen te maken, willen we proberen om onder de dan geldende regels op 4 juli (in de USA een feestelijke Onafhankelijkheidsdag) een dag te organiseren waarin een mix van activiteiten geboden zal worden voor bepaalde leeftijdsgroepen in divers tijdslots. Denk daarbij niet aan ouder-kind voetbal, maar aan jeugdkamp-spelen (Guiness book of records), latjetrap, onderlinge wedstrijdjes in de diverse leeftijdscategorieën, springkussens en uiteraard (hoe Amerikaans) lekkere hapjes van de BBQ en volop te drinken. We zullen de kantine 1,5 mtr proof maken, buiten zitjes en statafels plaatsen in terrasvorm met uitgifteloketten voor eten en drinken. Een mixvorm van Familiedag, Jeugdkamp en Toernooi dus.     

   Als bestuur komen we maandag 8 juni weer bij elkaar. Mochten er zaken zijn die je op de agenda van de bestuursvergadering wilt hebben stuur dan een mail naar secretaris@vvrhoon.nl en we zullen dat meenemen en terugkoppelen indien nodig.