• Aanleiding

  Ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan bij de diverse verenigingen

  Doel

  Vaststelling van gedragsregels seksuele intimidatie en publicatie naar de leden.

  Voortgang

  Regelmatig lees je in de krant dat er bij verenigingen diverse vormen van ongewenst gedrag heeft plaats gevonden. Als vereniging moet je zo iets niet willen. De NOC*NSF heeft daarom gedragsregels sportbegeleiders opgesteld die door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar de sporter zich veilig voelt;
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt is de begeleider verplicht met de personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren;
  • De begeleider zal de sporter geen (immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Personen

  De personen voor wie de verklaring omtrent gedrag in ieder geval zal gelden:

  • Het bestuur;
  • Het Jeugdbestuur/Technische Jeugdcommissie;
  • De trainers, assistent trainers van laag tot hoog;
  • De leiders/begeleiders van alle elftallen;
  • De (jeugd)scheidsrechters binnen onze vereniging;
  • Vrijwilligers niet vallende onder bovenvermelde categorieën

  Communicatie

  Plaatsing van deze geboden wordt kenbaar gemaakt op de website van de vereniging

  Vertrouwenspersoon

  Als vertrouwens contactperso(o)n(en) fungeren vooralsnog de voorzitter en secretaris van v.v. Rhoon

  Aanvraag VOG

  • Na publicatie kan een verklaringen omtrent gedrag aangevraagd worden bij de secretaris van onze vereniging
  • Voor het seizoen 2017-2018 zal voor alle bovengenoemde personen centraal een VOG worden aangevraagd door de secretaris.
  • De technische jeugdcommissie zal hiertoe een bestand met namen van leiders/trainers /jeugdscheidsrechters aan de secretaris overleggen bij aanvang van het seizoen.
  • Het bestuur zal hetzelfde doen voor alle bij de senioren betrokkenen.


  Januari 2019

  Het Bestuur van v.v. Rhoon