• ALV najaarsvergadering UITGESTELD

 •  

  DOOR DE CORONA MAATREGELEN IS HET NIET MOGELIJK DE ALV DOOR TE LATEN GAAN - HET BESTUUR KOMT TERUG MET EEN NIEUWE DATUM ZODRA DE MOGELIJKHEID BESTAAT OM EEN VEILIGE ALV TE ORGANISEREN

  ------------------

  VOOR TOEGANG TOT DEZE ALV IS EEN CORONA TOEGANGSBEWIJS VERPLICHT 

  Nadat we vanwege Corona een aantal Algemene Ledenvergaderingen hebben moet uitstellen, hebben we weer fysiek een ALV uit kunnen schrijven, waarbij we de datum hebben gesteld op maandagavond 22 november. We nodigen leden en ouders van leden als hun vertegenwoordigers, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 20:00 uur in de kantine.

  Naast wijzigingen in de bestuurssamenstelling zullen uiteraard ook de financiën en begroting worden toegelicht, de ontwikkelingen rond het nieuwe complex en meer actuele zaken. Voor de vacature van een nieuwe penningmeester heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld, maar we zijn nog op zoek naar iemand die de jeugd wil vertegenwoordigen in het bestuur.

  Vertegenwoordiger(s) JEUGD gezocht

  Hans Schepers en Frans van Breda, die deze taak in een duo-baan uitoefenden, hebben om moverende reden besloten te stoppen met hun bestuurswerk, dus zijn we op zoek naar een kandidaat die namens de jeugd zitting wil nemen en zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie. Bij interesse of vragen over de invulling volstaat een mailtje naar secretaris@vvrhoon.nl of bellen 06-11840073. Uiteraard staan ook de overige bestuursleden klaar om toelichting te geven over de werkzaamheden als “jeugdvertegenwoordiger” in het bestuur.

  Agenda en stukken

  De agenda zal conform het huishoudelijke reglement en statuten twee weken van tevoren op onze website worden gepubliceerd met daarbij de mogelijkheid om de benodigde vergaderstukken te downloaden en/of op te vragen.  Zoals te doen gebruikelijk, worden financiële stukken alleen op de avond zelf uitgedeeld vanwege de vertrouwelijke informatie daarin.  Mocht je nog onderwerpen hebben voor de agenda die je graag besproken zag dan verneemt de secretaris dat graag via een mailtje naar secretaris@vvrhoon.nl of bellen 06-11840073.

   [ concept - agenda ]

  AGENDA najaars ALV v.v. Rhoon (eerdere uitgesteld vanwege Corona)

  Maandag 22 november 2021 - Kantine v.v. Rhoon – aanvang 20:00 uur 

  1)      Opening ALV

  2)      Vaststellen agenda en ingekomen stukken

  3)      Notulen vorige ALV (6 juli 2020)

  4)      Verkiezingen bestuursleden – afscheid Hans Schepers en Frans van Breda.

  Op het rooster van aftreden voor dit jaar staan Wout Messemaker en Mart van Ginkel die zich beiden herkiesbaar hebben gesteld. Nieuwe kandidaat voor de functie penningmeester is Jaap Bouterse. Rein v.d. Poll blijft als back-up voor Jaap deel uitmaken van het bestuur als algemeen lid, in functie als opvolger van Fred de Vendt met als takenpakket sponsorzaken. Voorstel aan de ALV is derhalve de volgende bestuurssamenstelling:

  a)      Marco van Wassenaar - Voorzitter

  b)     Wim Gé Warnaar – Secretaris, PR & Communicatie

  c)      Jaap Bouterse- penningmeester

  Verder als algemene leden bestuur

  i)                 vacature: afgevaardigde Jeugdzaken

  ii)                Mart van Ginkel: Kantinezaken & facilitair

  iii)               Rien Heijboer: Technische Commissie

  iv)               Rein van de Poll: Sponsorzaken en fondsenwerving

  v)                Wout Messemaker: veld en accommodatie

  6)      Begroting en financiële zaken – verslag kascontrole commissie

  7)      Commissie van Advies – toelichting op de lopende acties

  8)      Stand van zaken clubpassen – vrijwilligersvergoeding

  9)      Stand van zaken kleding – beschikbaarheid en uitgifte

  10)    Ontwikkelingen nieuwe complex Omloopseweg - zuid

  11)    Oproep voor kandidaten diverse commissies

                                              - leden voor de sponsorcommissie

                                               - leden commissie Grote Club Actie

  - commissie Normen en Waarden

  Kandidaten kunnen zich uiterlijk 19 november aanmelden via secretaris@vvrhoon.nl  

  12)    Rondvraag

  13)    Sluiting

   

  Rooster van aftreden is gebaseerd op de functies en niet op wanneer een bestuurslid is aangetreden. Indien Jaap wordt gekozen tjdens deze ALV geeft dit het volgende overzicht:

  2021      Wout (herkiesbaar), Mart (herkiesbaar), Rein (herkiesbaar)

  2022      Marco, Wim Gé

  2023      Rien, Jaap

  2024      Wout, Mart, Rein

  DE NOTULEN VAN DE LAATSTE ALV (6 JULI 2020) KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR

   SECRETARIS@VVRHOON.NL 

  Namens het bestuur,
  Wim Gé Warnaar
  secretaris v.v. Rhoon